Biên bản bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025