Từ 16/1, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không có quyền cập nhật danh sách đại lý vi phạm lên hệ thống AVICAD

Ngày 16/1, ông Phan Kim Bằng, Chủ tịch Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (IAV) đã ký Quyết định số 01/QĐ- HHBHVN/2018 ban hành Quy chế quản lý đại lý và sử dụng thông tin trên hệ thống AVICAD giữa các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Quy chế này thay thế Quy chế quản lý đại lý và sử dụng thông tin trên hệ thống AVICAD được ban hành ngày 9/12/2015.

Quy chế mới nhằm khắc phục những tồn tại của quy chế hiện tại, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hiệp hội cũng như các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hội viên trong công tác quản lý đại lý.

Theo đó, ngoài việc rà soát chỉnh sửa lại câu chữ đảm bảo chặt chẽ, thống nhất cho phù hợp với các văn bản pháp luật liên quan, quy chế mới còn có những sửa đổi bổ sung.

Cụ thể, bỏ quyền cập nhật danh sách đại lý vi phạm lên hệ thống AVICAD của doanh nghiệp bảo hiểm, thay vào đó, doanh nghiệp bảo hiểm ra quyết định kỷ luật và thông báo quyết định kỷ luật gửi về IAV, Hiệp hội có trách nhiệm cập nhật danh sách này.

Ngoài ra, quy chế mới cũng quy định rõ ràng hơn các hành vi vi phạm của đại lý có thể xét đưa vào danh sách đại lý vi phạm; bỏ những quy định chung chung dẫn đến việc vận dụng không thống nhất giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, gây sự thiếu công bằng giữa các doanh nghiệp bảo hiểm và gây ảnh hưởng đến quyền lợi của đại lý.

Thêm vào đó, quy chế mới cũng quy định trách nhiệm của thành viên trong việc đề xuất đưa đại lý vào danh sách vi phạm; quy đinh rõ hơn về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, thực hiện kết quả giải quyết khiếu nại và cơ chế giải quyết khiếu nại.