Thông tư 22/2016/TT-BTC.

1. Ngày ban hành: 16/9/2016
2. Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
3. Nội dung: Quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
4. Tải về