Thông báo thay đổi Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện xin trân trọng thông báo thay đổi Tổng Giám đốc theo Công văn số 12699/BTC-QLBH ngày 20/11/2023 v/v phê chuẩn thay đổi Tổng Giám đốc của Bộ tài chính, như sau:

  1. Tổng Giám đốc cũ: Ông Nguyễn Kim Lân
  2. Tổng Giám đốc mới: Bà Hoàng Thị Yến 

Chi tiết công văn: Link