Thông báo thay đổi thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhóm cổ đông lớn của PTI