Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông năm 2014