Thông báo chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

 

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PTI như sau:

  • Tên TCPH:                        Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
  • Tên giao dịch:      Bảo hiểm Bưu điện
  • Trụ sở chính:                    Tầng 8, số 4A, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
  • Điện thoại:                        (+84-24) 3772 4466    Fax: (+84-24) 3772 4460
  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
  • Mã chứng khoán: PTI
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
  • Sàn giao dịch: HNX
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Từ 8h30 Thứ Năm, ngày 28/04/2022.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tầng 7, Tòa nhà số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Nội dung họp: Tổng Công ty sẽ thông báo tới cổ đông sau.

(Thông tin công bố trên website của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: https://vsd.vn/vi/ad/149242)

Trân trọng