Thay đổi mức đóng BHYT theo hộ gia đình từ 1/7/2019

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình sẽ có thay đổi.
Mức đóng BHYT trong giao đoạn hiện nay được Chính phủ quy định bằng 4,5% mức lương cơ sở. Vì vậy, khi lương cơ sở tăng thì mức đóng cũng tăng theo.

Theo tính toán, mức đóng BHYT hộ gia đình tăng cao nhất với người tham gia thứ nhất nhưng cũng chỉ tăng 4.500 đồng/tháng, và từ người tham gia thứ 5 trở đi có mức tăng thấp nhất 1.800 đồng/tháng.

Cụ thể, trước ngày 1/7, mức đóng BHYT theo hộ gia đình cho người đầu tiên sẽ là 4,5% mức lương cơ sở, tức 750.600 đồng/năm, tương đương mức 62.550 đồng/tháng. Từ 1/7, mức đóng sẽ được điều chỉnh 804.600 đồng/năm (tăng 54.000 đồng), tương đương 67.050 đồng/tháng (tăng 4.500 đồng/tháng).

Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất, 563.220 đồng/năm (tăng 38.800 đồng), tương đương mức đóng theo tháng là 46.935 đồng, tăng 3.185 đồng/tháng.

Người thứ 3 đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất, 482.760 đồng/năm, tăng 32.400 đồng/năm, tương đương mức đóng theo tháng là 40.230 đồng, tăng 2.700 đồng/tháng.

Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất, 402.300 đồng/năm, tăng 27.000 đồng/năm, tương đương mức đóng theo tháng là 33.525 đồng, tăng 2.250 đồng/tháng.

Người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất, 321.840 đồng/năm, tăng 21.600 đồng/năm, tương đương mức đóng theo tháng là 26.820 đồng, tăng 1.800 đồng/tháng.