Quyết định số 69/QĐ-PTI-HĐQT về việc bổ nhiệm lại Ông Đỗ Quang Khánh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PTI