Quyết định 36/PTI- HĐQT Bổ nhiệm Ông Đoàn Kiên giữ chức danh phó Tổng Giám đốc