Quyết đinh 29/QĐ-PTI-HĐQT Bổ nhiệm lại Ông Đỗ Quang Khánh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PTI