PTI tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2022

Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2022, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã tiến hành tổ chức đại hội cổ đông thường niên tại trụ sở VNDIRECT số 1 Nguyễn Thượng Hiền.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2021 của Ban điều hành PTI, đồng thời biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng bao gồm: Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo thù lao lương thưởng và chi phí cho HĐQT và ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo hoạt động 2021, mục tiêu, phương hướng năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; Báo cáo danh sách đơn vị kiểm toán và báo cáo tài chính năm 2022. PTI cũng đã đưa ra tờ trình về phương án tăng vốn của Tổng công ty tuy nhiên phương án này không được các cổ đông thông qua.

Ngoài ra, PTI cũng đã tiến hành miễn nhiệm và bầu ra thành viên mới cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì 2020 - 2025. Theo đó, Đại hội bầu ra ông Park Ki Hyun và ông Vũ Hoàng Hà vào vị trí thành viên mới của HĐQT thay thế cho ông Ha Chan Ho và bà Nguyễn Hồ Nga. Đối với ban kiểm soát, Đại hội bầu ông Bùi Văn Tới, ông Park Han Woong và ông Lee Tae Hun thay thế cho vị trí của ông Nguyễn Hữu Thắng và ông Bae Taeg Soo.

Cũng theo thông tin từ đại hội, năm 2021, tổng doanh thu từ hoạt động bảo hiểm của PTI đạt 5.945 tỉ đồng, hoàn thành 90,1% kế hoạch kinh doanh, tăng trưởng -1,7% so với năm 2020, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc đạt 5.836 tỉ đồng, tăng trưởng -2,1% so với năm 2020. Doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới của PTI đạt 2.498 tỉ đồng, chiếm khoảng 43% tổng doanh thu PTI – vẫn là nghiệp vụ chiếm tỉ trọng cao nhất trong 4 nghiệp vụ. PTI tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 về tổng thị phần doanh thu bảo hiểm gốc, vị trí số 1 về nghiệp vụ xe cơ giới. Với mục tiêu phát triển bền vững, kinh doanh hiệu quả, PTI tiếp tục thay đổi cơ cấu sản phẩm, áp dụng công nghệ thông tin hỗ trợ bán hàng và kiểm soát chất lượng dịch vụ sau bán hàng. Lợi nhuận từ đầu tư và các hoạt động khác đạt 162 tỉ đồng, hoàn thành 136,2% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 262 tỉ đồng, hoàn thành 126,1% kế hoạch. Trong năm 2021, PTI cũng thông qua việc không chia cổ tức cho các cổ đông.

Trong năm 2022, PTI đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm đạt 6.350 tỉ đồng và vẫn tập trung vào hai nghiệp vụ bán lẻ trọng tâm là bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người. Để đạt được những mục tiêu quan trọng này, PTI định hướng tiếp tục đầu tư trọng điểm vào công nghệ thông tin, áp dụng công nghệ quản lí hiện đại trong toàn bộ các mảng hoạt động kinh doanh, cải tiến và ra mắt sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ngoài ra, PTI cũng tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các công ty Fintech, Insurtech, nâng cao hiệu quả đầu tư thông qua việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư an toàn và có tỉ lệ sinh lời cao.
 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN