PTI tổ chức thành công Đại hội cổ đông 2015

Hà Nội, ngày 22/4/2015 – Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại Hà Nội với sự tham gia của 94 cổ đông đại diện cho các tổ chức và cá nhân, chiếm 84.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PTI.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2014; Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS năm 2014; Kế hoạch kinh doanh và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2015;
100% cổ đông tham gia Đại hội cũng đã biểu quyết tán thành toàn văn dự thảo sửa đổi Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty và bầu

Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cụ thể, HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ có thêm sự xuất hiện của những gương mặt mới đến từ phía đối tác Hàn Quốc.

Cụ thể, danh sách HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2015 – 2020 của PTI bao gồm 7 thành viên:

1. Ông Nguyễn Trường Giang – TGĐ của PTI
2. Ông Bùi Xuân Thu – Phó TGĐ PTI
3. Ông Mai Xuân Dũng – Phó TGĐ TCT Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 
4. Bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch HĐQT CTCK Vndirect 
5. Ông Park, Je Kwang – Phó Chủ tịch cao cấp Dongbu Hàn Quốc
6. Ông Kim, Kang Wook – Trưởng văn phòng đại diện Tp HCM, Dongbu Hàn Quốc
7, Trần Thị Minh – Phó TGĐ PTI (Đã nghỉ hưu tháng 03/2011)
 
 
Danh sách BKS trúng cử nhiệm kỳ mới bao gồm 5 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Lan – Phó Trưởng ban TC-KT, TCT Bưu Điện Việt Nam
2. Bà Bùi Thanh Hiền – Phó phòng TC-KT, CTCP CokyVina
3. Bà Nguyễn Thị Hà Ninh – Kế toán trưởng Vndirect (VND)
4. Ông Ki Hyun Park – Giám đốc Dongbu Hàn Quốc
5. Ông Bae, Taeg Soo – Giám đốc Dongbu Hàn Quốc

Đại hội cũng thông qua kế hoạc h kinh doanh cho năm 2015. Theo đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm dự kiến ở mức 2.106 tỷ đồng, tăng 16% so với kết quả năm 2014, lãi trước thuế đạt 141,5 tỷ đồng, tăng 72%. Cổ tức dự kiến chi trả ở mức 12%, cao hơn so với mức cổ tức 11% của năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Vân Anh