PTI thông báo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn mã CK G36