PTI Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2018