PTI Thái Nguyên thông báo mất ấn chỉ ngày 06/11/2020