PTI Thái Nguyên thông báo mất ấn chỉ ngày 02/11/2020