PTI Nam Sông Hồng thông báo mất ấn chỉ _ngày 09.07.2021