PTI công bố thông tin thay đổi Tổng giám đốc của Tổng công ty