PTI công bố thông tin Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT/BKS của ông Kim Kang Wook, ông Bùi Văn Tới và ông Park Han Woong