PTI có chủ tịch HĐQT mới

Trong cuộc họp HĐQT chiều ngày 14/4/2016, Hội đồng Quản trị đã bầu ông Nguyễn Minh Đức giữ chức vụ chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hữu Thắng vào vị trí Trưởng ban Kiểm soát.


Trước đó, sáng 14/4/2016, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Hà Nội với sự tham gia của 43 cổ đông đại diện cho các tổ chức và cá nhân, chiếm 85,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PTI.

Năm 2015, tổng doanh thu phí bảo hiểm của PTI đạt 2.588 tỷ đồng, tăng trưởng 42%, lợi nhuận trước thuế đạt 198 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 200% so với năm 2014. PTI hiện đứng thứ 4 với chiếm 7,8% thị phần. Tổng tài sản của PTI tăng từ 2.444 tỷ đồng lên 4.246 tỷ đồng (tăng 73,7%), số dư các quỹ tăng từ 1.015 tỷ lên 1.406 tỷ đồng (tăng 38,5%), doanh thu bảo hiểm gốc tăng 43%. Thị phần xe cơ giới của PTI tiếp tục đứng thứ 2 thị trường, đạt 15,8%, tăng trưởng 54% năm trước.

Năm 2016 PTI đặt kế hoạch đạt 3.000 tỷ doanh thu bảo hiểm gốc, tăng trưởng 22%, cổ tức ở mức 12%. Tổng công ty cố gắng giữ vững vị trí số 4 về bảo hiểm phi nhân thọ và số 2 về xe cơ giới, tập trung vào công tác quản trị và nâng cao hiệu quả kinh doanh, tối ưu hóa doanh thu trên từng khách hàng. Cụ thể, PTI đặt kế hoạch doanh thu từ hợp đồng bảo hiểm năm 2016 đạt gần 3.130 tỷ đồng, tăng 20,9% thực hiện năm trước, lợi nhuận trước thuế đặt kế hoạch gần 171 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đặt kế hoạch 136,7 tỷ đồng.
 

Đặc biệt, Đại hội cũng đã thông qua việc từ nhiệm đối với ông Nguyễn Trường Giang – Chủ tịch HĐQT PTI, bà Nguyễn Thị Hồng Lan – Trưởng ban Kiểm soát và bầu thay thế ông Nguyễn Minh Đức vào HĐQT, ông Nguyễn Hữu Thắng vào thành viên Ban Kiểm soát