PTI Bình Trị Thiên thông báo mất ấn chỉ ngày 26.01.2021