PTI Bình Trị Thiên thông báo mất ấn chỉ ngày 07/12/2020