PTI Bình Trị Thiên thông báo mất ấn chỉ ngày 05.5.2023