PTI Bình Trị Thiên thông báo mất ấn chỉ 26.02.2020