PTI Bình Dương thông báo mất ấn chỉ ngày 30.06.2021