Những nội dung mới của Luật kinh doanh Bảo hiểm sửa đổi

Vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi) với 469 đại biểu biểu quyết tán thành, tương đương 94,2%. Luật sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Luật được thông qua bao gồm 157 điều, trong đó quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh.

Bất động sản

Luật sửa đổi mới nghiêm cấm các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm và các tổ chức bảo hiểm khác đầu tư vào kinh doanh bất động sản, trừ trường hợp mua cổ phiếu của các tập đoàn bất động sản niêm yết, chứng chỉ quỹ hoặc trái phiếu được bảo đảm bằng bất động sản. Doanh nghiệp bảo hiểm cũng không được phép trực tiếp kinh doanh bất động sản, trừ trường hợp mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để làm trụ sở kinh doanh, làm nơi làm việc, kho hàng cho các hoạt động kinh doanh có liên quan. Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được phép cho thuê không gian chưa được sử dụng trong tài sản mà họ được phép sở hữu.

Quốc hội cũng giao cho Chính phủ quy định chi tiết hạn mức đầu tư mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của các doanh nghiệp bảo hiểm nhằm đảm bảo an toàn, tránh rủi ro đầu cơ bất động sản.

Đầu tư quốc tế

Luật bảo hiểm sửa đổi quy định khi đầu tư quốc tế, các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm phải tách biệt rõ ràng giữa đầu tư quốc tế và đầu tư trong nước, không được dùng tiền, tài sản của khách hàng trong nước để bù đắp cho những tổn thất phát sinh từ hoạt động đầu tư quốc tế, trừ trường hợp được quy định trong luật pháp.

Điều khoản chuyển tiếp của Luật này quy định các hợp đồng bảo hiểm đã ký trước ngày Luật có hiệu lực và vẫn đang trong thời gian có hiệu lực thì tiếp tục được áp dụng theo quy định của Luật cũ tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên trong hợp đồng bảo hiểm thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm đã cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

H.T. (Theo Asia Insurance Review)