Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị