Nghị quyết số 92/NQ-HĐQT-PTI về thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018