Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT-PTI về Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017....