Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT-PTI Thông qua Báo cáo ước kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018