Nghị quyết số 65/NQ-PTI-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản