Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-PTI về Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018