Nghị quyết số 07/NQ-PTI-HĐQT về Ký hợp đồng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán với IPAAM