Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/NQ-HDQT-PTI Về thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019