Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/NQ-HĐQT-PTI Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018