Nghị quyết HĐQT số 57/NQ-HĐQT-PTI Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019