Nghị quyết HĐQT số 56/NQ-PTI-HĐQT về chủ trương bổ sung nội dung, phạm vi hoạt đông Tổng công ty

Xem chi tiết tại đây