Nghị quyết HĐQT số 27/NQ-HĐQT-PTI Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020