Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT-PTI về thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021