Hiện có hơn 1.300 sản phẩm bảo hiểm trên thị trường

Hệ thống các sản phẩm bảo hiểm ngày càng được mở rộng và đa dạng hoá. Đến nay, trên thị trường có gần 1.300 sản phẩm bảo hiểm, trong đó có hơn 850 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, 450 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

Luật Kinh doanh bảo hiểm qua 20 năm thực hiện (được sửa đổi, bổ sung 1 lần) đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, trở thành kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế khi các sản phẩm bảo hiểm ngày càng mở rộng và đa dạng.

Tổng kết thực hiện luật mới đây của Bộ Tài chính cho thấy, luật đã tạo lập cơ sở pháp lý, từng bước đa dạng sản phẩm bảo hiểm, mở rộng kênh phân phối, quy mô, chất lượng hiệu quả được nâng cao, ngày càng trở thành kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế, góp phần phát triển thị trường dịch vụ tài chính ngày càng vững mạnh.

Về sản phẩm bảo hiểm, hệ thống sản phẩm bảo hiểm được mở rộng và đa dạng hoá. Đến nay, có gần 1.300 sản phẩm bảo hiểm, trong đó có trên 850 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, 450 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Chất lượng sản phẩm được cải thiện, nhiều sản phẩm bảo hiểm mới được ra đời, về cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người tham gia bảo hiểm. Bên cạnh các sản phẩm bảo hiểm truyền thống chỉ mang yếu tố bảo vệ đơn thuần, còn có các sản phẩm bảo hiểm mới mang yếu tố đầu tư tài chính như bảo hiểm liên kết đầu tư.

Ngoài các sản phẩm triển khai mang tính chất kinh doanh, còn có các sản phẩm triển khai nhằm phục vụ chính sách của Nhà nước về an sinh xã hội như bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm vi mô cho người có thu nhập thấp; bảo hiểm thủy sản; thực hiện chính sách tam nông như chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp; thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của Việt Nam như chương trình thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Bảo hiểm Việt Nam đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về lao động, việc làm và xã hội với số lượng lao động tính đến cuối năm 2018 đạt 756.846 người.

Mạng lưới hoạt động của thị trường bảo hiểm được mở rộng, tính đến hết năm 2018, các doanh nghiệp bảo hiểm đã có gần 1.000 chi nhánh, văn phòng đại diện trên phạm vi cả nước nhằm tăng cường chất lượng phục vụ khách hàng từ khâu bán hàng, chăm sóc và thực hiện bồi thường. Hệ thống đại lý bảo hiểm với 756.846 người được đào tạo bài bản và từng bước đi vào hoạt động chuyên nghiệp hơn (114.966 đại lý trong lĩnh vực phi nhân thọ, 641.880 đại lý trong lĩnh vực nhân thọ).