Được thanh toán khi khám chữa bệnh tại các bệnh viện không có hợp đồng BHYT

Theo Điều 30 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người bệnh đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế không có hợp đồng bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ quan bảo hiểm xã hội vẫn được đảm bảo những quyền lợi nhất định.

Cụ thể, trường hợp người bệnh đến khám, chữa bệnh (KCB) tại cơ sở KCB tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT, trừ trường hợp cấp cứu, thanh toán như sau:

Trường hợp KCB ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm KCB; trường hợp KCB nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện;

Trường hợp người bệnh đến KCB nội trú tại cơ sở y tế tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng KCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện;

Trường hợp người bệnh đến KCB nội trú tại cơ sở y tế tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng KCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện;

Trường hợp người bệnh đi KCB tại nơi đăng ký KCB ban đầu không đúng quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật BHYT được quỹ BHYT thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT, nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm KCB đối với trường hợp KCB ngoại trú và tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện đối với trường hợp KCB nội trú.

Những quyền lợi này cũng được điều chỉnh tăng từ ngày 1/7/2019 khi mức lương cơ sở thay đổi. Theo đó, nếu khám chữa bệnh ngoại trú tại tuyến huyện, người có thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán theo chi phí thực tế bằng 0,15% mức lương cơ sở, tương đương 235.000 đồng, tăng 15.000 đồng so với trước đây; nếu khám chữa bệnh nội trú, người có thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán theo chi phí thực tế bằng 0,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 745.000 đồng, tăng 50.000 đồng so với trước đây.

Nếu khám chữa bệnh nội trú tại tuyến tỉnh và tương đương, người có thẻ BHYT sẽ được quỹ BHYT thanh toán theo chi phí thực tế bằng 1 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng, tăng 100.000 đồng so với trước đây; người bệnh có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh nội trú tại tuyến trung ương và tương đương sẽ được quỹ BHYT thanh toán bằng 2,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 3.725.000 đồng, tăng 250.000 đồng so với trước đây./.