Công văn 1872 giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất 2016