Biết điều này sẽ không lo bị xử phạt oan về lỗi đi sai làn đường