Bangladesh: Cơ quan quản lý đưa ra quy tắc đầu tư cho các công ty bảo hiểm phi nhân thọ

Các công ty bảo hiểm phi nhân thọ phải đầu tư 7.5% giá trị tài sản của họ vào chứng khoán chính phủ, theo quy định mới của Cục Quản lý và Phát triển Bảo hiểm Bangladesh (IDRA). Chứng khoán chính phủ bao gồm các chứng khoán ngắn hạn và dài hạn như tín phiếu kho bạc và trái phiếu kho bạc.

Mục đích của các quy định mới, có tiêu đề “Quy định Bảo hiểm (Đầu tư và bảo quản tài sản bảo hiểm phi nhân thọ) – 2019,” nhằm tăng cường an toàn cho các khoản đầu tư của công ty bảo hiểm và bảo vệ lợi ích của các chủ hợp đồng bảo hiểm, theo tờ New Age đưa tin.

Nhìn chung, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ được yêu cầu phải đầu tư ít nhất 10% doanh thu phí bảo hiểm hoặc một khoản tiền tương đương với các khoản nợ của họ cộng với 10 triệu tiền Bangladesh (tương đương 118,000 đô la Mỹ), tùy theo giá trị nào cao hơn, tại Bangladesh, theo quy định nêu rõ.

Sau khi thực hiện khoản đầu tư 7.5% cần thiết vào chứng khoán chính phủ, các công ty bảo hiểm sẽ có thể đầu tư số tiền còn lại của họ vào một số lĩnh vực nhất định, bao gồm tiền gửi tại các ngân hàng được xếp hạng A theo danh sách; trái phiếu cơ sở hạ tầng; giấy tờ có giá và chứng khoán do các tập đoàn thuộc chính quyền thành phố phát hành; giấy tờ có giá, quỹ tương hỗ và quỹ đơn vị được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Bangladesh phê duyệt; cổ phiếu niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán và các tài sản bất động sản nằm trong các tập đoàn, chính quyền thành phố và trong các công ty con.

Giới hạn cũng được đặt ra cho các hạng mục đầu tư khác nhau. Ví dụ, các công ty bảo hiểm sẽ có thể giữ tiền gửi lên tới 80% tài sản của họ tại các ngân hàng theo danh sách. Lượng tiền gửi tại một ngân hàng theo danh sách cụ thể không được vượt quá 15% tổng tài sản. Số tiền đầu tư vào trái phiếu cơ sở hạ tầng, được chính phủ đảm bảo, được giới hạn ở mức tối đa 15% giá trị tài sản.

Các công ty bảo hiểm cũng được phép đầu tư số tiền thừa ra nước ngoài, tuy nhiên phải được IDRA chấp thuận.

Hiện tại, có 48 công ty bảo hiểm phi nhân thọ hoạt động tại Bangladesh. Các công ty bảo hiểm này duy trì phần lớn số tiền của họ dưới dạng tiền gửi tại các ngân hàng.

Nguồn: sưu tầm gg