Ban Kinh doanh thông báo mất ấn chỉ ngày 25.01.2021