Nghị quyết số 12/NQ-PTI-HĐQT Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018