Bà Phạm Minh Hương

Bà Phạm Minh Hương

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chi tiết

Ông Kim, Kang Wook

Ông Kim, Kang Wook

Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị PTI

Chi tiết

Ông Mai Xuân Dũng

Ông Mai Xuân Dũng

Thành viên Hội đồng Quản trị

Chi tiết

Bà Trần Thị Minh

Bà Trần Thị Minh

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Chi tiết

Bà Đỗ Thanh Hương

Bà Đỗ Thanh Hương

Thành viên Hội đồng Quản trị

Chi tiết

Bà Vũ Nam Hương

Bà Vũ Nam Hương

Thành viên Hội đồng quản trị

Chi tiết

Ông Vũ Hoàng Hà

Ông Vũ Hoàng Hà

Thành viên Hội đồng Quản trị

Chi tiết

Ông Park Ki Hyun

Ông Park Ki Hyun

Thành viên Hội đồng Quản trị

Chi tiết