Ông Nguyễn Minh Đức

Ông Nguyễn Minh Đức

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chi tiết

Ông Bùi Xuân Thu

Ông Bùi Xuân Thu

Thành viên Hội đồng Quản trị

Chi tiết

Ông Kim, Kang Wook

Ông Kim, Kang Wook

Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị PTI

Chi tiết

Ông Mai Xuân Dũng

Ông Mai Xuân Dũng

Thành viên Hội đồng Quản trị

Chi tiết

Bà Trần Thị Minh

Bà Trần Thị Minh

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Chi tiết

Bà Nguyễn Hồ Nga

Bà Nguyễn Hồ Nga

Thành viên Hội đồng Quản trị

Chi tiết

Ông Park Suk Gon

Ông Park Suk Gon

Thành viên Hội đồng Quản trị

Chi tiết

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh

Thành viên Hội đồng Quản trị

Chi tiết

Ông Ko Young Joo

Ông Ko Young Joo

Thành viên Hội đồng Quản trị

Chi tiết