THÔNG TIN TRONG NĂM 2011

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

 Doanh thu 1000 tỷ đồng.

Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN.