Thông báo mất ấn chỉ của PTI Thăng Long ngày 16/05/2016